Zaujímavosti

Ako vybaviť živnost od A po Z

Žena v bielej košeli si zapisuje poznámky do diára.

Ako vybaviť živnosť od A po Z? Zaujíma vás, čo je potrebné pre začatie vlastného podnikania? Či už ste uvažovali nad voľnou, remeselnou alebo viazanou živnosťou, získavanie živnostenského oprávnenia si vyžaduje určité kroky a plnenie podmienok. V našom článku objavíte podrobný pohľad na proces založenia živnosti, od nevyhnutných dokumentov až po úrady, ktoré treba navštíviť. Čítajte ďalej a získajte ucelené informácie, ktoré vám pomôžu pri vašom podnikateľskom úsilí.

 

Dvaja podnikatelia a podnikateľka pozerajú na graf na tablete.

Ako vybaviť živnosť od A po Z

Čo je to živnostenské podnikanie?

Živnostenské podnikanie, je druh podnikania, na ktoré sa vzťahujú určite pravidlá. Živnostenský zákon ich stanovuje. Ak premýšľate nad tým, že začnete podnikať, musíte myslieť nato, že tieto pravidlá, ktoré rozhodujú o tom, ako podnikať, ste povinný dodržiavať. Okrem týchto pravidiel obsahuje živnostenský zákon aj činnosti, ktoré môžete a nemôžete vykonávať na živnosť. Prečítajte si tento zoznam, aby ste sa ubezpečili, že vaše budúce podnikanie je v súlade so zákonom. Okrem toho, dokáže rozlišovať medzi podnikateľmi, ktorí sú buď fyzické a právnické osoby a jednotlivcami – fyzickými osobami, ktoré podnikajú prostredníctvom použitia rôznych termínov.

Medzi tieto termíny patria remeselníci, živnostníci či malí podnikatelia. Živnostník, svoje podnikanie vykonáva systematicky, sám a vo vlastnom mene. Čo znamená, že je zodpovedný za každý krok, ktorý v podnikaní urobí. Cieľom živnostenského podnikania je predovšetkým zisk, ale niektorý to môžu vnímať, ako skvelú príležitosť získať pozitívny, sociálny vplyv. Ak máte v pláne podnikať s týmto zámerom, musíte vedieť, že sa jedná o hospodársku činnosť. Tá sa týka každej činnosti, vďaka ktorej získate zisk či niečo iné. Musíte byť však registrovaný v sociálnom podniku, a to podľa osobitného predpisu. Sociálny podnik dosahuje spoločenský prospech tovarom, službami alebo spôsobom výroby.

Žena v bielej košeli si zapisuje poznámky do diára.

Ako vybaviť živnosť od A po Z

Čo sa za živnosť nepovažuje?

Vyššie sme spomenuli, že existujú činnosti, v ktorých nemôžete podnikať kvôli zákonom. Medzi ne patrí prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej právnym predpisom. Medzi ne patrí výber daní, poštové služby a iné. Ďalej pod to spadajú slobodné povolania, a to podľa autorského zákona. Do tejto kategórie patria duševné a tvorivé činnosti chránené zákonmi. Autori, si sami hradia vydávanie, rozmnožovanie a rozširovanie literatúry.

Toto sa týka aj liečiteľskej činnosti a činností pri vykonávaní určitých povolaní, ako je psychológ a zdravotný pracovník. Podľa osobitných predpisov sa to týka aj očných optikov a zubných technikov. Výnimku tvoria verejní zdravotníci, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami. Osobitný predpis je právne ustanovenie, ktoré určuje požiadavky či pravidlá pre konkrétnu činnosť, či oblasť. Na živnostenské oprávnenie nemôžu pracovať ani veterinárni lekári, veterinárni pracovníci a osoby, ktoré vykonávajú odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat.

V prípade, že sa chcete registrovať ako záujemca o prácu, kliknite sem https://zamestnavame.sk/formular-na-registraciu-pre-zamestnancov/

Otvorená kniha medzi knihami v knižnici.

Ako vybaviť živnosť od A po Z

Medzi ne sa tiež radia znalcovia, tlmočníci, overovatelia ( audítorov ) a daňoví poradcovia. V finančnej sfére sú burzoví dohodcovia, samostatní finanční agenti a finanční poradcovia. Títo jednotlivci môžu vykonávať finančné sprostredkovanie a poradenstvo v súlade s predpismi. Na živnosť nemôžu pracovať ani sprostredkovatelia a kolektívnych sporov a mediátorov. Okrem nich medzi ne patria aj sprostredkovatelia, rozhodcovia kolektívnych sporov a mediátori. Skrátka, týchto činností je viac než dosť. Táto skupina zahŕňa autorizovaných architektov, krajinných architektov, stavebných inžinierov, geodetov, kartografov, reštaurátorov kultúrnych pamiatok, audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií, sociálnych pracovníkov, športovcov a športových odborníkov. Okrem toho sa zapájajú do prevádzkovania vzdelávacích zariadení na prípravu športových odborníkov a overovania určených meradiel.

Burzový dohodca pracuje za troma monitormi.

Ako vybaviť živnosť od A po Z

Aké druhy živností existujú?

Nato, aby ste začali podnikať prostredníctvom živnosti, musíte vedieť, aký typ živnosti potrebujete. Existujú tri typy živností: voľná živnosť, remeselná živnosť a viazaná živnosť. Najjednoduchšie je, zvoliť si voľnú živnosť, pretože si ju môže založiť prakticky ktokoľvek. Na jej založenie nepotrebujete žiadne povolenie, potvrdenie o vzdelaní, certifikáty či skúšky. Väčšinou sa tento typ využíva na kúpu a následne predaj tovaru spotrebiteľovi, ako je maloobchod alebo iným živnostníkom. Ktorí ponúka reklamné, marketingové služby prípadne sa zaoberá prieskumom trhu či verejnej mienke.

 

Marketingový tým pri práci za pracovným stolom.

Ako vybaviť živnosť od A po Z

Ak uvažujete nad voľnou živnosťou, stačí ak si o ňu požiadate. V prípade remeselnej živnosti musíte sa preukázať výučným listom či iným vzdelaním. Medzi remeselné práce patrí truhlár, krajčír či kováč. V prípade viazanej živnosti je to o niečo zložitejšie. Pripravte sa nato, že okrem požadovaného vzdelania budete pravdepodobne potrebovať aj prax. Napríklad, ak chcete otvoriť lekársku prevádzku, musíte získať potrebné povolenie a splniť prísne požiadavky. Samozrejme, potrebujete aj vzdelanie vo farmaceutickej oblasti a tiež absolvovať kurzy o bezpečnosti liekov a prax vo farmaceutickom prostredí. Ak sa v tomto prípade bavíme o otvorení lekárne, tak než sa k tomuto kroku dopracujete musíte vyštudovať vysokú farmaceutickú školu a absolvovať kurz farmaceutického práva a prejsť si niekoľkoročnou praxou v lekárskej prevádzke, a to pod dohľadom osvedčeného farmaceutického pracovníka.

Lekárnička v lekárni kontroluje liek pomocou počítača.

Ako vybaviť živnosť od A po Z

Aké podmienky musíte spĺňať pri zriaďovaní živnosti?

Aby ste mohli podnikať na živnosť, aktívne musíte spĺňať všeobecné podmienky. Živnosť si môže založiť len osoba, ktorá dosiahla 18 rokov a spĺňa bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. To, znamená, že musíte mať čistý register trestov. V prípade, že si živnosť zakladá právnická osoba tak fyzické osoby, ktoré pod ňou spadajú musia splňovať tieto podmienky. Môže sa jednať o s.r.o spoločnosť či iný štatutárny orgán. Nato, aby ste dokázali, že spĺňate tieto podmienky, pripravte si občiansky preukaz, výpis z registra trestov, si zháňať nemusíte, pretože úrad si ho obstará sám bez vašej pomoci. Ak by ste potrebovali informácie, o tomto dokumente, nájdete ich na tejto stránke.

Okrem toho si pripravtevyplnený formulár. Platí to jak v prípade fyzickej tak aj právnickej osoby. Formulár, pre fyzické osoby, ktorí si môžete rovno vytlačiť a vyplniť, nájdete tu. Ak potrebujete formulár pre právnickú osobu, kliknite sem. V týchto formulároch, musíte okrem základných údajov o vás a vašom podnikaní zadať aj popis dokladov, vďaka ktorým sa preukážete vašu odbornú spôsobilosť. To však platí len pre viazané a remeselné živnosti. Ak chcete podnikať na živnosť, musíte spĺňať všeobecné podmienky. Do formulára by ste mali uviesť doklad, ktorý vás oprávňuje užívať nehnuteľnosť odlišnú od miesta vášho bydliska. Ak zvažujete remeselnú či viazanú živnosť a nespĺňate špeciálne podmienky, musíte určiť zodpovedného zástupcu, ktorý podmienky spĺňa. Napríklad ak chcete vykonávať živnosť v oblasti stavebníctva, čo spadá pod remeselnú živnosť, na ktorú potrebujete mať určité odborné zručnosti a kvalifikácie, musíte si vybrať zástupcu, ktorý to spĺňa.

Dvaja stavbári sa pozerajú na rozostavanú stavbu.

Ako vybaviť živnosť od A po Z

Na aký úrad musíte ísť pri zriaďovaní živnosti?

Sú dve možnosti, ktoré môžete využiť pri ohlasovaní živnosti – osobne a online. Ak si ju budete chcieť urobiť osobne, zastavte sa na živnostenskom úrade a je jedno či pôjdete na ten, ktorý je vo vašom okolí alebo inom meste. Musíte ísť konkrétne na odbor živnostenské podnikania ( jednotné kontaktné miesto ), kde vybavíte všetky potrebné formality. Ak chcete živnosť ohlásiť online, potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom a aktivujete si certifikát pre tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu pomocou elektronickej služby, môžete tak urobiť aj prostredníctvom stránky www.slovensko.sk.

Žena, pred okienkom v preplnenom živnostenskom úrade.

Ako vybaviť živnosť od A po Z

Stačí, keď do nájsť službu zadáte kľúčové slová do vyhľadávacieho poľa názov elektronickej služby, do poľa názov úradu napíšete okresný úrad, pod ktorí spadáte podľa vášho trvalého bydliska ako fyzická osoba či sídla ako právnická osoba. Spracovanie vášho elektronického podania môžete urýchliť tým, že vyplníte všetky povinné políčka vo formulári. Ďalej, uvediete správne a aktuálne údaje a skontrolujte si či súhlasia s údajmi, ktoré ste uviedli do elektronického formulára. Pred odoslaním žiadosti nezabudnite priložiť všetky požadované prílohy v dobre čitateľnej forme a podpísať ich KEP-om.

Žena vyplňuje na stole formulár.

Ako vybaviť živnosť od A po Z

Koľko zaplatíte za založenie živnosti?

Výška poplatku za ohlásenie živnosti, záleží od toho o aký typ živnosti ide a tiež o to, či si ju založíte osobne alebo online. Ohlásenie živnosti elektronicky, vychádza vždy výhodnejšie. Napríklad za ohlásenie voľnej živnosti, nezaplatíte vôbec nič. Za to osobne, budete na živnostenskom úrade platiť 5 €. Za remeselnú živosť, vybavenú osobne, zaplatíte 15€ zatiaľ, čo elektronicky iba 7,50 €. Rovnako zaplatíte aj v prípade viazanej živnosti. Toto sú jediné poplatky, ktoré musíte zaplatiť, aby ste si založili živnosť. Tieto zákony spadajú pod zákon o správnych poplatkoch a sú definované v položke 148 časti VII prílohy.

Usmievavá žena za notebookom s kartou v ruke.

Ako založiť živnosť od A po Z

Čo vám môže hroziť ak budete podnikať bez oprávnenia?

Ešte pred tým, než sa naplno pustíte do svojho podnikania, skontrolujte si či je vaša živnosť zapísaná. Skontrolovať si to môžete na stránke https://www.zrsr.sk/index. Ak by ste svoje služby či tovar ponúkali bez tohto oprávnenia a máli by ste voľnú živnosť, hrozila by vám pokuta a to až do výšky 1659 €. Z remeselnou a viazanou živnosťou je pokuta ešte vyššia a suma sa môže vyšplhať až na sumu 3319 €.

Muž podpisujúci dokument, na tablete, ktorý mu pridržiava iný muž.

Ako založiť živnosť od A po Z

Ako nájsť to najlepšie miesto pre vaše podnikania?

Miesto vášho podnikania ako fyzickej osoby, slúži zároveň aj ako registračná adresa. Táto adresa je uvedená v živnostenskom oprávnení a v živnostenskom registri. Mnoho živnostníkov si volia adresu svojho trvalého bydliska. Miesto podnikania musíte hlásiť už na začiatku zariaďovania samotnej živnosti. Pričom sa adresa miesta zapisuje aj do osvedčenia o živnosti a tiež do živnostenského listu. Miesto podnikania je jedna z najdôležitejších vecí, pretože bez jeho uvedenia, nemôžete začať podnikať a samozrejme, nedostanete ani živnostenský list. Nato, aby mohlo byť miesto podnikania uvedené do tohto živnostenského listu, je nutné spĺňať podmienky, ktoré sú podobné ako tie, pre sídlo.

Muž v mesta, ktorí pred sebou drží papier, na ktorom je ikonka.

Ako založiť živnosť od A po Z

Čo musíte urobiť, aby ste získali miesto podnikania?

Pre ešte lepšiu predstavu o tom, čo je miesto podnikania, je to adresa kde sídli živnosť. Niektorý ľudia, tomu tiež hovoria sídlo živnosti, čo, ale nie je pojem zo živnostenského zákona. Toto miesto sa obyčajne nachádza v meste trvalého bydliska živnostníka. To však neznamená, že je to podmienka. K tomu, aby se si vy, ako živnostník mohli uviesť konkrétnu adresu, ako miesto podnikania musíte túto nehnuteľnosť buď vlastniť alebo mať aspoň užívacie právo. Je však lepšie, ak je nehnuteľnosť vaša, pretože v takomto prípade, nemusíte splňovať žiadne požiadavky, ako je to v tom druhom prípade. Ako prvé budete potrebovať súhlas k tomu, aby si mohli budovu vybudovať.

Žena, ktorá drží zmluvu s perom, ktorú podáva sediacemu mužovi, aby ju podpísal.

Ako založiť živnosť od A po Z

Z akých dôvodov je dôležité, mať miesto podnikania?

Následne tento súhlas o vybudovaní, a to nie len všetkých vlastníkov nehnuteľnosti, ale aj spoluvlastníkov. Miesto musí byť náležite označené. V prípade, že máte vo svojom obchodnom mene nie len meno, ale aj dovetok ( môže to byť napríklad titul ), musí byť tento aspekt pridaný k označeniu miesta podnikania. Miesto podnikania tiež slúži k tomu, aby bolo možné vás kontaktovať. Nie, lenže musí byť zabezpečené označenie, ale aj preberanie pošty (napríklad poštová schránka ). Ďalším dôvodom, prečo musíte mať miesto podnikania je ten, že slúži, aj na priami, osobný kontakt. Môže sa jednať o inšpekciu zo živnostenského úradu, daňového úradu a iných, podobných inštitúcii, ktoré súvisia s podnikaním.

Ako založiť živnosť od A po Z

Z akých miest si môžete vybrať?

Pri výbere miesta podnikania je dôležitý aj typ nehnuteľnosti. Podnikatelia najčastejšie volia byt, pretože sa jedná o najjednoduchšie riešenie. Nato vám stačí dodať vlastnícky či užívací vzťah a označiť schránku a zvonček. Dom musí byť skolaudovaný, aby sa preukázalo, že prešiel formálnym procesom kolaudácie.


Aktuálnu ponuku práce nájdete tu https://zamestnavame.sk/ponuky-prace/

Tým sa overuje a schvaľuje to, že je stavba dokončená, a to v súlade s predpismi a normami. Dom musí mať súpisné číslo a tiež k nemu musíte mať vlastnícke či užívacie právo. Z pohľadu financií, vychádza dom výhodnejšie, pretože má nižšie mesačné náklady. Na výber však máte aj iné miesta. Na podnikanie sú vhodné aj miesta, v nebytovom priestore bytového domu. V nich sa môžu nachádzať aj nebytové spoločné priestory. Aj v tomto prípade potrebujete súhlas všetkých spoluvlastníkov. Až tak môžete miesto zapísať do živnostenského listu. Okrem bytu podnikatelia a živnostníci často volia kanceláriu, ktorú si prenájmu. Rovnako, ako pri dome, musí byť toto miesto skolaudované. Potrebujete tiež mať súpisné číslo a súhlas na zriadenie. Nevýhodou je nestabilita, kvôli skončeniu nájmu napríklad.

Kancelária vo vysokej budove.

Ako vybaviť živnosť od A po Z

Ako sú na tom odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne?

Okrem poplatkov, ktoré zaplatíte pri založení živnosti, musíte od začiatku platiť aj zdravotné poistenie. Výhodou je, že si na začiatku môžete zvoliť výšku preddavkov. Musíte zaplatiť aspoň minimum, ktoré je aktuálne stanovené pre tento rok. Od 1.1.2024 je to 97, 80 € mesačne. O minimálnych odvodoch pre tento rok, sa dozviete viac, na tejto stránke. Sociálnu poisťovňu nemusíte riešiť od počiatku ako tú zdravotnú. Voči nej budete mať povinnosti až od júla v nasledujúcom roku. Ale ak ste mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, bude to od októbra.

Postavičky rodiny v dlaniach pred farebným plotom.

Ako vybaviť živnosť od A po Z

Ak si chcete prečítať aj naše predchádzajúce články, kliknite na odkaz: https://www.zamestnavame.sk/blog/

Pridaj komentár