Zaujímavosti

Čo je to tlačivo PD A1 a aké sú podmienky pre vystavenie?

Čo je to tlačivo PD A1 a aké sú podmienky pre vystavenie?

PD A1, známy aj ako tlačivo PD A1, je kľúčovým dokumentom pre každého, kto plánuje pracovať v inom európskom štáte. Či už ste zamestnanec, živnostník alebo zamestnávateľ, tento formulár vám umožní vyhnúť sa zložitostiam spojeným s kontrolami sociálneho zabezpečenia. Jeho dôležitosť spočíva v tom, že vám umožňuje platiť sociálne poistenie iba na Slovensku, čím eliminuje potenciálne komplikácie pri práci v zahraničí. Bez neho by ste sa mohli ocitnúť v situácii, kde by ste museli riešiť miestne sociálne zabezpečenie a čeliť možným pokutám. Zistite, ako si ho vybaviť a prečo by ste to mali urobiť čo najskôr.

Žena, si zapisuje poznámky do diára za stolom, na ktorom je aj mobil a káva.

Čo je to tlačivo PD A1 a aké sú podmienky pre vystavenie?

 

Čo je to tlačivo PD A1 a prečo je dôležité?

Jedná sa o formulár, bez ktorého sa nezaobídete ak chcete pracovne vycestovať v rámci Európskej únie. Tento formulár potrebujú nie len zamestnanci, zamestnávatelia ale aj samostatne zárobkovo činné osoby – živnostníci. Ten potom predložíte na zahraničnej inštitúcii vďaka čomu budete musieť platiť sociálne poistenie iba na Slovensku. Formulár je platný iba na jedno konkrétne vyslanie. Tým, že ho budete mať, sa vyhnete prípadným problémom spojenými s kontrolami zo strany orgánov sociálneho zabezpečenia.Nemusíte zaň platiť, pretože vám ho sociálna poisťovňa vystaví zadarmo.

Jeho platnosť je 24 mesiacov. Ak si nestíhate tlačivo PD A1 vybaviť ešte pred vycestovaním môžete o neho sociálnu poisťovňu požiadať aj po začatí vašej pracovnej činnosti. Bez ohľadu nato či ste zamestnanec alebo živnostník, vždy je lepšie ak si o neho požiadate s dostatočným časovým odstupom. Preklad do iného jazyka nie je potrebný, keďže má štandardnú formu. Sociálna poisťovňa má 45- dňovú lehotu na jeho vystavenie. Táto lehota sa počíta od dňa, v ktorom ste si o tlačivo požiadali. Žiadosť môžete podať buď písomne alebo elektronicky.

 

Farebný plot, pred ktorým sú otvorené dlane, v ktorých sú postavičky rodiny.

Čo je to tlačivo PD A1 a aké sú podmienky pre vystavenie?

 

Ako o tlačivo PD A1 požiadať?

Ako sme už spomínali, môžete si vyžiadať formulár PD A1 buď písomne, alebo elektronicky. Ak ste živnostník, žiadosť si môžete stiahnuť na tejto stránke, ktorú následne vytlačíte, vyplníte a napokon ju pošlete prípadne osobne odnesiete na sociálnu poisťovňu. Okrem samotnej žiadosti potrebujete doložiť aj osobné doklady, vďaka ktorým si môžu na sociálnej poisťovni overiť či ste žiadosť vyplnili pravdivo. Ak ste štátny zamestnanec, formulár si môžete stiahnuť s tejto stránky. Tú podpisuje nie len zamestnanec ale aj zamestnávateľ.

Aj v tomto prípade žiadosť vytlačíte, vyplníte a pošlete, prípadne odnesiete osobne do sociálnej poisťovne, v ktorej je váš zamestnávateľ zaregistrovaný.Urobte tak čím skôr. Aj štátny zamestnanci musia mať PD A1 pri sebe, a to nie len kvôli kontrolám či prípadnému úrazu, ale aj kvôli zahraničnému zamestnancovi, ktorý ho môže požadovať. To platí nie len v EÚ, ale aj EHP a v štátoch, ako je Švajčiarsko a Veľká Británia.

 

Žena, ktorá podpisuje zmluvu na tablete.

Čo je to tlačivo PD A1 a aké sú podmienky pre vystavenie?

 

Aké sú podmienky vydanie tlačiva PD A1 jeho vystavenie?

Ak ste živnostník, musíte byť oprávnený vykonávať činnosť na dobu určitú v inom štáte. Ešte pred tým, než využijete pracovnej príležitosti v zahraničí, mali by ste svoju činnosť vykonávať minimálne 2 mesiace na Slovensku. Ak začínajúci podnikateľ dostane zahraničnú zákazku, s tým, že sa jej realizácia začne až neskôr aj tak ju nemôže prijať. Aby ste dokázali, že ste celú túto dobu pracoval na Slovensku, musíte predložiť relevantné podklady. Medzi ne patria objednávky, faktúry a zmluvy o dielo, o ktorých si môžete viac prečítať v článku Čo je zmluva o dielo? Aj počas doby, v ktorej ste v zahraničí musíte dodržiavať podmienky samostatne zárobkovej činnosti na Slovensku.

Aktuálne ponuky práce nájdete v tomto odkaze https://zamestnavame.sk/ponuky-prace/

Dokumenty zarovnané v stĺpci na stole.

Čo je to tlačivo PD A1 a aké sú podmienky pre vystavenie?

 

Čo si zaručíte ich dodržiavaním podmienok pri tlačive PD A1?

Dodržaním podmienok si zaistíte, že po návrate na Slovensko sa budete môcť aj naďalej venovať svojej činnosti vrátane platenia poistného a dôchodcovského sporenia. SZŠO bude požadovať fotokópiu zmluvy, ktorú ste uzavreli so zahraničným činiteľom na dočasný výkon samostatnej zárobkovej činnosti v inom štáte v rámci EÚ alebo iný doklad, ktorý túto skutočnosť potvrdzuje.Pokiaľ sú doklady v cudzom jazyku, musia byť preložené do slovenčiny. Ak sa jedná o český jazyk, nemusia sa doklady prekladať. Ak nie sú doklady preložené úradne, je nutné si obstarať aj čestné vyhlásenie o preklade dokumentov spísaných v cudzom jazyku. Toto čestné prehlásenie si môžete stiahnuť tu.

 

Klávesnica s modrým tlačítkom s nápisom translate.

Čo je to tlačivo PD A1 a aké sú podmienky pre vystavenie?

 

Vaša infraštruktúra na Slovensku zostane vďaka tomu zachovaná.  Ak prestanete dodržiavať podmienky a platiť poistné a príspevky na dôchodcovské sporenie, môžu vám byť PD A1 formulár zrušiť. Aj pre zamestnancov platia určité podmienky. Pri požiadaní o formulár musí predložiť fotokópiu zmluvy zamestnávateľa so zahraničným subjektom na výkon práce v inom štáte EÚ prípadne iný relevantný doklad, ktorý preukazuje miesto dočasnej práce.  A ak sú, tak aj s ich dodatkami. To ale platí iba v tedy, ak nie je miesto uvedené v zmluve. Ak sú doklady v cudzom jazyku, musia sa predložiť preložené do Slovenského jazyka. S výnimkou Českého jazyka.

S vyslaním zamestnanca by mali byť splnené podmienky vyslania. Predovšetkým musí jeho zamestnávateľ vykonávať určité činnosti. Taktiež mal by byť medzi zamestnancom a zamestnávateľom priamy vzťah. Priamy vzťah znamená, že ich pracovnoprávny vzťah trvá po celú dobu v zahraničí. Zároveň má zamestnávateľ právo skončiť pracovný vzťah a tiež určiť povahu práce svojho zamestnanca. Pod priamy vzťah patrí aj odmeňovanie  počas vyslania a právomocou zamestnávateľa k tomu, aby mohol začať disciplinárne konanie voči zamestnancovi. Toto čestné prehlásenie si môžete stiahnuť tu.

 

Faktúra.

Čo je to tlačivo PD A1 a aké sú podmienky pre vystavenie?

 

Aká je časová platnosť formulára pre tlačivo PD A1?

PD A1 formulár obsahuje dátum platnosti. Práve s ním často nastávajú komplikácie. Môže sa totiž stať, že sa realizácia zákazky predĺži o niekoľko dní. Prípadne platí do tej doby, kým vám ju sociálna poisťovňa nezruší kvôli nesplneniu podmienok. Stále však platí, že jeho maximálna doba platnosti je 24 mesiacov.

 

Vystresovaný muž, ktorý sa chytá za hlavu a pozerá sa do notebooku.

Čo je to tlačivo PD A1 a aké sú podmienky pre vystavenie?

 

Čo sa môže stať, keď nepožiadate o PD A1 formulár?

Požiadanie o tento formulár nie je povinnosť ale voľba. Ale ak tak neurobíte, musíte sa registrovať  v sociálnej poisťovni v krajine, do ktorej chcete pracovne odcestovať.Samozrejme, s tým sa spája aj platenie sociálneho poistenia. Platí to jak pre zamestnanca jeho zamestnávateľa ale aj pre SZŠO. Ak by ste si o formulár nepožiadali a ani sa neregistrovali v zahraničnej sociálnej poisťovni, môžete dostať pokutu. Výška takejto pokuty záleží od toho, v ktorej krajine ste. Tú vám môže udeliť iba zahraničná sociálna inštitúcia.

 

Nástenka na ktorej je otvorený diár a poznámky.

Čo je to tlačivo PD A1 a aké sú podmienky pre vystavenie?

 

O akých zmenách sa musí hlásiť na sociálnu poisťovňu?

Sociálna poisťovňa musí byť každým, kto pracovne odcestuje do zahraničia, informovaná o zmenách spojených s týmto odchodom do 8 dní. Nahlásenie týchto zmien sa robí písomnou alebo elektronickou formou. Posielať oznámenie poštou zo zahraničia nie je efektívne a elektronické oznamovanie ( použiť nato môžete stránku www.slovensko.sk ) nie je pre každého. Ak nemáš potrebné vybavenie, nevieš si v tom poradiť. Oznamujú sa zmeny, ktoré nastali počas práce v zahraničí.

Často sa oznamuje to, že sa napokon ani vyslanie nezrealizovalo. Môže sa stať, že sa ukončilo ešte pred ukončením platnosti formuláru. Aj to musíte ohlásiť. Oznámiť musíte aj prerušenie vyslania, ktoré trvá dlhšie ako dva mesiace. Oznamuje sa aj to, ak zamestnávateľ priradí zamestnanca, ktorý bol vyslaný, inému zamestnávateľovi na Slovensku. V prípade, že budete mať záujem o nové pracovné miesto v zahraničí, prezrite si našu aktuálnu ponuku pracovných príležitostí: https://zamestnavame.sk/formular-na-registraciu-pre-zamestnancov/

 

Muž v okuliaroch sa pozerá do tabletu.

Čo je to tlačivo PD A1 a aké sú podmienky pre vystavenie?

 

Ak si chcete prečítať aj naše predchádzajúce články, kliknite na odkaz: https://www.zamestnavame.sk/blog/

Pridaj komentár